Inspecția Apelor

 

INSPECŢIA BAZINALĂ A APELOR ARE URMĂTOARELE ATRIBUŢII:

Controlează pe întreg teritoriul bazinul hidrografic Olt respectarea de către persoanele juridice sau fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a apelor, precum şi al siguranţei barajelor şi altor construcţii hidrotehnice.

Controlul se va face cu prioritate la folosinţele de apă şi lucrările care au legatură cu apele unde se încalcă repetat reglementările în vigoare.

Constată contravenţiile la normele legale în vigoare, aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul apelor şi sesizează organele de cercetare penală potrivit prevederilor legale.

Sesizează organele ierarhic superioare ale unităţilor controlate, dacă este cazul, cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale şi deficienţele constatate în domeniul apelor.

Îndeplineşte procedura legală de sesizare a organelor financiare în vederea executării sancţiunilor contravenţionale în domeniul apelor.

Propune conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Olt instituirea, în condiţiile legii, a regimului de supraveghere specială.

Propune conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Olt, în condiţiile legii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare a folosinţelor de apă şi construcţiilor hidrotehnice, după caz

Face propuneri conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Olt pentru oprirea, în condiţiile prevăzute de lege, a funcţionării unităţilor sau instalaţiilor, care pun în pericol viaţa oamenilor şi produc pagube economice, în caz de poluare a apelor.

Efectuează controale tematice la: construcţii hidrotehnice, exploatări de materiale din albie şi folosinţe cu impact major asupra resurselor.

Efectuează controale pentru inspecţia tehnică anuală la barajele de categoria C şi D, împreună cu Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române.

Efectuază împreună cu celelalte  servicii ale Administraţiei Bazinale de Apă Olt, controale de fond la sistemele de gospodărire a apelor  din bazinul hidrografic Olt.

Participă la acţiuni de control împreună cu Garda de Mediu.

Controlează şi rezolvă în spiritul legii sesizări ale persoanelor fizice şi juridice.

Coordonează, instruieşte şi controlează personalul abilitat pentru inspecţie în domeniul apelor din teritoriu.

Participă la acţiuni tehnico-economice, ştiinţifice şi dezbateri publice precum şi în comisiile interministeriale în domeniul gospodăririi apelor.

Colaborează cu organele de specialitate ale Administraţiei Naţionale Apele Române sau ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale, în limitele prevăzute de lege.

Elaborează rapoarte şi informări privind activitatea de bază.

Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt  în vederea rezolvării sarcinilor de serviciu.

Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale Apele Române şi Ministerului Mediului şi Pădurilor.

ACTIVITATEA INSTITUȚIEI

Select Language »