Lista Cu Documentele De Interes Public Și Lista Cu Documentele Produse / Gestionate De Instituţie Ce Pot Fi Publicate, Conform Legii

Lista documentelor de interes public

În conformitate cu Legea nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare:

 • conform articolul 2, lit.a) „prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, (…) aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale (….)
 • Art. 2, lit.b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informație.

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC (FURNIZATE DIN OFICIU SAU LA CERERE ÎN 5 ZILE)

DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC REGLEMENTATE CONFROM LEGII NR.544 (ART.5, alin.1-3)

HOTĂRÂRII nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (Anexele 1- 8)

Anexa 1 Hotărârea nr. 478/2016 cu modificări și completări sau Anexa 4 din Hotărărârea privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia– Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public  (p.100-109)
Anexa nr. 5 – „Standardul de publicare a informațiilor publice privind întreprinderile publice”, din aceeași Hotărâre privind aprobarea SNA.
Formatul documentelor comunicate din oficiu, în cazul în care acestea se regăsesc în instituţie într-un format prelucrabil automat de către calculator, va fi:

 1. Legislaţie – actele normative vor fi publicate în format pdf, având şi linkuri către portalul https://legislatie.just.ro/;
 2. Programe şi strategii – format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text;
 3. Rapoarte şi studii – format .doc, .docx, .odt şi alte formate text
 4. Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Formular pentru contestarea deciziei – format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text;
 6. Formular reclamație neprimire informații în termenul legal – format .doc, .docx;
 7. Buget;
 8. Situația plăților
 9. Situația drepturilor salariale;
 10. Plan de achiziții;
 11. Programul anual de achiziții;
 12. Centralizatorul contractelor de achiziție;
 13. F​ormulare-tip folosite de instituţie în relaţia cu cetăţenii – format .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular);
 14. Lista avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor.

 1. DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC REGLEMENTATE CONFORM ORDINULUI NR. 1.012 DIN 19 OCTOMBRIE 2005 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND MECANISMUL DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC PRIVIND GOSPODĂRIREA APELOR (ART.4 ALIN.2)

Este vorba despre informațiile de interes public privind gospodărirea apelor furnizate din oficiu și publicate pe site-ul instituției.

O parte din documente sunt disponibile pe site-urile: I.N.H.G.A. – http://www.hidro.ro și http://www.inundatii.ro (sau pot fi furnizate la cerere):

 1. Managementul Calitativ al Resurselor de Apă (Directiva Cadru Apă) : MEIRA
 2. Managementul Cantitativ al Resurselor de Apă (Directiva privind Inundațiile) – disponibile și pe site-ul inundatii.ro – vezi aici: DSU
 3. precum și cele prevăzute în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, dar și în alte legi din Româ​nia.
 4. Din categoria informațiilor care fac parte din Fondul Național de date hidrologice și de gospodărire a apelor, acestea intră sub incidența prevederilor din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare – Capitolul III: Gospodărirea apelor –  Secţiunea 1 – Cunoașterea resurselor de apă
 5. *Pe lângă acestea, pot fi furnizate la cerere toate documentele de interes public care intră sub incidența art. 2, lit.b) din Legea nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor legale în vigoare, cu excepția celor care fac parte din categoria informațiilor clasificate. Informațiile/documentele care intră sub incidența art. 12 al aceleiași legi vor fi anonimizate, după caz exceptate. 

LISTA DOCUMENTELOR ELABORATE / GESTIONATE LA NIVELUL ABA OLT

RELAȚII CU PRESA ȘI STCB

1.Relaţii cu presa: persoană desemnată, date de contact
2.Comunicat/informare/invitație de presî;
3.Prezentări/comunicări diverse;
4.Formular acreditare;
5.Dosar de presă;
6.Discursuri și declarații de presă;
7.Drepturi la replică;
8.Raspunsuri la solicitarile de presă;
9.Interviuri solicitate de presă;
10.Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
11.Modalitatea de contestarea deciziei si modele de formulare in acest sens, conform anexelor normelor de aplicare;
12.Lista cuprinzand documentele de interes public produse si gestionate de catre institutie;
13.Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
14.Raport de activitate anual în conformitate cu art. 5 alin (3) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
15.Buletin informativ al informatiilor de interes public;
16.Cerere informatii de gospodarirea apelor (conf. OM 1012/2005 );
17.Formular tip pentru reclamatie administrativ-raspuns negativ ( Legea 544/2001);
18.Formular tip pentru reclamatie administrativa-neprimire informatii in termen legal ( Legea 544/2001);
19.Registrul solicitărilor in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
20.Corespondență internă și externă;
21.Materiale de diseminare către public;
22.Protocoale de colaborare;
23.Procese Verbale ședințe Comitet de Bazin;
24.Lista membrilor Comitetului de Bazin Olt;
25.Invitații sedință Comitet de Bazin.

RESURSE UMANE ȘI RELAȚII PUBLICE

1.Declarații de avere și declarații de interese;
2.Organigramele ABA Olt și SGA-uri;
3.Cariera:Organizarea concursurilor (anunțuri posturi scoase la concura), examenelor de promovare, anunt rezultate concurs (publicare anunțuri);
4.Decizie constituire comisie examinare;
5.Corespondență internă și externă;
6.Fișa postului;
7.Regulament de organizare şi funcţionare;
8.Regulament Intern;
9.Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor;
10.Registru petiții;
11.Adrese de informare a petenților (de răspuns /de redirecționare);
12.Contract colectiv de muncă;
13.Stat de funcții (ABA, SGA);
14.Stat de personal (ABA, SGA);
15.Registru general de evidență a salariaților;
16.Decizie încetare CIM;
17.Foaie colectivă de prezență;
18.Cerere de concediu;
19.Rechemare din concediu;
20.Program de formare profesională formală și non-formală;
21.Realizare Program de formare profesională formală și non-formală;
22.Fișă lichidare.

SISTEM INTEGRAT DE MAMAGEMENT ȘI AUDIT

1.Manualul Sistemului de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale;
2.Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale;
3.Declarația de aderare la Strategia Natională Anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acestora;
4.Certificat Sistemul de management al calității SR EN ISO 9001;
5.Certificat Sistemul de Management de Mediu SR EN ISO 14001;
6.Certificat Sistemul de Management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001;
7.Raport de audit;
8.Lista procedurilor în vigoare;
9.Lista înregistrărilor;
10.Raportare anuală SCIM;
11.Politica generală privind confidențialitatea datelor cu caracter personal;
12.Corespondență internă și externă.

INSPECȚIA BAZINALĂ A APELOR

1.Registru de corespondență;
2.Lista obiectivelor controlate;
3.Registru controale;
4.Notă de constatare, Proces Verbal de constatare, Proces Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor;
5.Adrese redirecționare petiții către SGA-uri;
6.Adresă răspuns petiții;
7.Raport anual al activității de inspecție;
8.Program de activitate anual privind inspecția apelor;
9.Centralizator Plan de activitate (trimestrial și anual);
10.Centralizator sancțiuni aplicate (lunar, trimestrial și anual);
11.Centralizator balastiere (albie și terasă) și SSP (anual);
12.Centralizator acumulări și baraje din categoria de importanță C și D (anual);
13.Centralizator iazuri de decantare/depozite de deșeuri/halde de steril (anual);
14.Centralizator folosințe IED privind emisiile industriale (anual);
15.Centralizator stații de epurare și alimentări cu apă (anual);
16.Centralizator salubrizări (anual);
17.Legitimații speciale de control.

MANAGEMENT EUROPEAN INTEGRAT-RESURSE DE APĂ

1.Planul de Management al Bazinului Hidrografic Olt;
2.Planul de Management Actualizat al Bazinului Hidrografic Olt;
3.Lista documentelor de referință pentru implementarea directivelor europene în domeniul apelor;
4.Documentul privind problemele importante de gospodărire a apelor în bazinele/spațiile hidrografice din România (conform cerințelor art. 14 alin. (1) lit. b al DCA), publicat în decembrie 2007;
5.Documentul privind problemele importante de gospodărire a apelor în bazinele/spațiile hidrografice din România (conform cerințelor art. 14 alin. (1) lit. b al DCA), publicat în decembrie 2013;
6.Informații pentru public privind situația în B.H.Olt a apelor uzate urbane și a nămolului provenit din stațiile de epurare;
7.Raport privind stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacității în execuție și puse în funcțiune pentru aglomerări umane;
8.Stadiul implementării cerințelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane;
9.Registrul zonelor protejate;
10.Debite și niveluri zilnice înregistrate la principalele stații hidrometrice;
11.Informații privind evoluția cerinței și prelevărilor de apă-sursa Balanța Apei;
12.Sinteza Calității Apelor din B.H. Olt;
13.Registru cu debite afluente in principalele lacuri (datele pe o perioada de maxim 30 zile pot fi facute publice doar la cerere);
14.Aviz de gospodărire a apelor;
15.Aviz de gospodărire a apelor modificator;
16.Autorizație de gospodărire a apelor;
17.Autorizație de gospodărire a apelor modificator;
18.Aviz de amplasament;
19.Permis de traversare;
20.Transferul actelor de reglementare de la un beneficiar la alt beneficiar;
21.Lista avizelor de GA emise de ABA Olt;
22.Lista autorizațiilor de GA emise de ABA Olt;
23.Raport trimestrial și anual al actelor de reglementare emise și încasărilor aferente;
24.Rapoarte și lucrări de sinteză în legătură cu gospodărirea apelor.

LABORATORUL DE CALITATE A APEI

1.Corespondență externă:adrese, răspunsuri clienți externi, feed-back de la clienți externi;
2.Certificat de acreditare al Laboratorului de Calitate ABA Olt;
3.Documente asociate derulării procedurilor de achiziție publică a produselor și serviciilor aferente activității de laborator.

EXPLOATARE MENTENANȚĂ A ISNGA ȘI INVESTIȚII

1.Referate tehnice în vederea aprobării regulamentelor de exploatare pentru obiective hidrotehnice indiferent de deținător;
2.Referate tehnice în vederea aprobării prelungirii valabilității regulamentelor de exploatare pentru obiective hidrotehnice indiferent de deținător;
3.Programele de exploatare lunare ale principalelor lacuri de acumulare;
4.Program de exploatare pe timp de iarnă;
5.Raport anual de activitate privind exploatarea amenajărilor hidrotehnice;
6.Răspunsuri la petiții și la solicitările confor Legii nr. 544/2001;
7.Informarea privind operațiunea anuală de decolmatare;
8.Planuri de apărare împotriva inundațiilor ale S.H. –urilor;
9.Planuri județene de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor;
10.Plan bazinal de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor;
11.Documente sinteză cu privire la evenimentele hidrometeorologice înregistrate;
12.Centralizator pagube înregistrate la construcțiile hidrotehnice din administrare;
13.Rapoarte cu privire la polări accidentale;
14.Centralizator poluări accidentale înregistrate;
15.Documente privind stocul de apărare împotriva inundațiilor;
16.Procese verbale elaborate cu ocazia acțiunii anuale de verificare a stării tehnice și funcționale a CH cu rol de apărare împotriva inundațiilor, stadiul realizării măsurilor dispuse;
17.Raport lacuri;
18.Raport hartă precipitații;
19.Situație lacuri cu diferențe de volum;
20.Raport precipitații cumulate când se petrec evenimente deosebite;
21.Lista investitii surse proprii aprobate de OPC (dupa aprobarea de catre Ord. de credite);
22.Lista de program al investitiilor cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat (dupa aprobarea de catre Ord. de credite);
23.Lista de program al investitiilor cu finantare din credite externe nerambursabile (dupa aprobarea de catre Ord. de credite);
24.Note de fundamentare elaborate;
25.Avize CTE emise;
26.Prioritizare portofoliu de proiecte;
27.Situația realizărilor și decontărilor lunare și anuale pentru obiectivele de investiții;
28.Sinteze, analize, execuție bugetară propuneri de modificări liste de program;
29.Note de fundamentare pentru susținerea solicitărilor de suplimentare a creditelor bugetare și de angajament la rectificările bugetare;
30.Informații privind programele cu finanțare internațională aflate în derulare;
31.Contracte de delegare competențe implementare proiecte;
32.Fișe de monitorizare și Rapoarte de progres;
33.Acorduri de parteneriat;
34.Expertize tehnice;
35.Programul anual al achizitiilor publice;
36.Centralizatorul achiziţiilor publice +5000 euro;
37.Contractele de achiziţii publice cu o valoarea totală mai mare de 5.000 EUR;
38.Anunțul de intenție (numai după publicarea acestuia);
39.Documentația de atribuire (numai după publicarea procedurii);
40.Raportul procedurii de atribuire (numai după semnarea de către director și publicarea în SICAP);
41.Ofertele, inclusiv formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire (numai după finalizarea procedurii de atribuire);
42.Solicitarile de clarificări (în SICAP pe toată durata derularii procedurii de atribuire și la dosarul procedurii, după finalizarea acesteia);
43.Clarificările primite pentru documentația de atribuire/sau cu privire la ofertele prezentate (în SICAP pe toată durata derularii procedurii de atribuire și la dosarul procedurii, după finalizarea acesteia);
44.Comunicări privind rezultatul procedurii și dovada transmiterii lor (numai după semnarea de către director și transmiterea către ofertanți);
45.Contractul de achiziție publică / acordul cadru;
46.Anunțul de atribuire;
47.Situații / statistice ale achizițiilor efectuate;
48.Contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate pronunțate de CNSC (numai în conformitate cu prevederile Legii nr.101/2016);
49.Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant (numai după finalizarea procedurii de atribuire și doar dacă ofertantul nu a declarat-o confidențială);
50.Documentele privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată.

ECONOMICO-FINANCIAR

1.Bugetul anual de venituri și cheltuieli indiferent de sursa de finanțare;
2.Situația plăților (execuția Bugetară) trimestrială;
3.Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii;
4.Bilanțuri contabile semestriale;
5.Facturi/Plăți;
6.Abonamente;
7.Corespondență internă și externă;
8.Registru de Comandă;
9.Delegație de ridicat marfa;
10.Aviz de însoțire a mărfii;
11.Directiva Inundaţii 2007/60/CE (Hărți de hazard și risc la inundații; Planuri de Management al Riscului la Inundații la nivelul Administrației Bazinale de Apă Olt);
12.”Documente privind tarifele pentru serviciile prestate (H.G. nr. 1.202 din 2 decembrie 2010 privind actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, Nota de fundamentare HG 1202/2012, Normativul de întreținere și reparații, aprobat prin Ordinul nr. 819/2007 s.a.)”

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Select Language »